Vastuvõtt

Paide Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord


Paide Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord on koostatud lähtuvalt Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse §27 lõigetest 3, 5 ja 6, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ja haridus- ja teadusministri 03.12.2010 käskkirjast nr 1208 “Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate üldhariduskoolide vastuvõtu tingimuste ja korra kinnitamine”.

1. Üldsätted

1.1.      Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Paide Gümnaasiumisse (edaspidi Kool) 10. klassi (Tertia õpperühmadesse), 11. klassi (Secunda õpperühmadesse) ja 12. klassi (Prima õpperühmadesse).

1.2.      Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu

kinnitab koolijuht.

1.3.      Kord avaldatakse kooli veebilehel.

 

2. Vastuvõtu tingimused

2.1.      Kool võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli lõpetamise, motivatsioonikirja, elulookirjelduse ja sisseastumiskatsete tulemuste alusel.

2.2.      10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

2.2.1.   põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;

2.2.2.   positiivse tulemusega läbitud sisseastumiseksam ja -vestlus;

2.2.3.   vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded.

2.3.      Kool võtab 11. klassi või 12. klassi õpingute alustamiseks õpilasi vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete), motivatsioonikirja, elulookirjelduse, sisseastumisvestluse ja avalduse alusel.

2.4.      11. klassi või 12. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

2.4.1.   põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;

2.4.2.   11. klassi astumiseks lõpetanud 10. klassi, 12. klassi astumiseks lõpetanud 11. klassi positiivsete hinnetega.

2.5.      10. klassi kandideerimiseks tuleb sisseastumiskatsele registreeruda elektrooniliselt kooli kodulehel. Registreerumisel tuleb kandideerimiseks esitada elektroonselt ka väljavõte 9. klassi klassitunnistusest, elulookirjeldus ning motivatsioonikiri.

 

3. Sisseastumiseksami ja -vestluse korraldus

3.1.      Sisseastumiseksamile ja -vestlusele registreerumiseks tuleb täita kooli veebilehel asuv elektroonne vorm.

3.2.      Sisseastumiseksam ja -vestlus toimuvad koolijuhi poolt kehtestatud ajavahemikul, millest antakse teada kooli veebilehel.

3.3.      Sisseastumiseksam on kirjalik. Eksam sisaldab matemaatika, eesti ja inglise keele ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses.

3.4.      Sisseastumiseksami sooritamiseks on aega 2 astronoomilist tundi.

3.5.      Sisseastumiseksami tulemused avaldatakse vastuvõtusüsteemi kaudu kahe nädala jooksul pärast eksami sooritamist.

3.6.      Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on eksamit erandkorras võimalik sooritada muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma vähemalt kaks nädalat enne eksamit kooli õppejuhi poole, et teatada puudumise põhjus. Õppejuht teavitab otsusest uue eksami aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul.

3.7.      Õpilaskandidaadid esitavad sisseastumisvestlusele registreerimisel motivatsioonikirja, milles  analüüsivad ennast õppijana, selgitavad isiklikke eesmärke ning põhjendavad kooli valikut.

3.8.      Sisseastumisvestluse eesmärk on välja selgitada õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused.

3.9.      Sisseastumisvestluse tulemustest ja veerandi- või trimestrihinnete keskmisest moodustub kandideerijatest pingerida, mis on aluseks vastuvõtuotsuse tegemisele. Tulemused avaldatakse vastuvõtusüsteemi kaudu hiljemalt kahe nädala jooksul pärast vestlust.

3.10.    Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on vestlusele võimalik tulla muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma vähemalt kaks nädalat enne planeeritud vestluse aega kooli õppejuhi poole. Õppejuht teavitab otsusest uue vestluse aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul.

 

4. Vastuvõtmine

4.1.      Õpingute alustamiseks esitab õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem sisseastumisdokumendid:

4.1.1.   taotluse kooli vastuvõtuks elektroonselt vastuvõtusüsteemi kaudu kooli kodulehel;

4.1.2.   kandidaadi 9. klassi lõputunnistuse;

4.1.3.   hinnetelehe, klassitunnistuse või gümnaasiumi õpinguraamatu koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded (11. klassi ja 12. klassi astujad ning õppeperioodi ajal 10. klassi astujad);

4.1.4.   väljavõtte õpilasraamatust (11. klassi ja 12. klassi astujad);

4.1.5.   tervisekaardi (võib esitada uue õppeaasta alguses).

4.2.      Kandidaadi hinnete, motivatsioonikirja, elulookirjelduse ning sisseastumiseksami ja -vestluse tulemuste põhjal koostab komisjon pingerea. Vastuvõtukomisjon otsustab ja koolijuht kinnitab gümnaasiumi vastuvõtutingimuste täitmise alusel õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise lähtudes moodustunud pingereast.

4.3.      Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilaskandidaate e-kirjaga.

4.4.      Juhul kui õpilane on arvatud gümnaasiumiõpilaste nimekirja, kuid soovib vahetusõpilasena

aastaks õppima asuda välismaale, säilitatakse talle õppekoht järgmiseks õppeaastaks.

Paide Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord on koostatud lähtuvalt Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse §27 lõigetest 3, 5 ja 6, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ja haridus- ja teadusministri 03.12.2010 käskkirjast nr 1208 “Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate üldhariduskoolide vastuvõtu tingimuste ja korra kinnitamine”.

1. Üldsätted

1.1.      Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Paide Gümnaasiumisse (edaspidi Kool) 10. klassi (Tertia õpperühmadesse), 11. klassi (Secunda õpperühmadesse) ja 12. klassi (Prima õpperühmadesse).

1.2.      Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu

kinnitab koolijuht.

1.3.      Kord avaldatakse kooli veebilehel.

 

2. Vastuvõtu tingimused

2.1.      Kool võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli lõpetamise, motivatsioonikirja, elulookirjelduse ja sisseastumiskatsete tulemuste alusel.

2.2.      10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

2.2.1.   põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;

2.2.2.   positiivse tulemusega läbitud sisseastumiseksam ja -vestlus;

2.2.3.   vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded.

2.3.      Kool võtab 11. klassi või 12. klassi õpingute alustamiseks õpilasi vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete), motivatsioonikirja, elulookirjelduse, sisseastumisvestluse ja avalduse alusel.

2.4.      11. klassi või 12. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

2.4.1.   põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;

2.4.2.   11. klassi astumiseks lõpetanud 10. klassi, 12. klassi astumiseks lõpetanud 11. klassi positiivsete hinnetega.

2.5.      10. klassi kandideerimiseks tuleb sisseastumiskatsele registreeruda elektrooniliselt kooli kodulehel. Registreerumisel tuleb kandideerimiseks esitada elektroonselt ka väljavõte 9. klassi klassitunnistusest, elulookirjeldus ning motivatsioonikiri.

 

3. Sisseastumiseksami ja -vestluse korraldus

3.1.      Sisseastumiseksamile ja -vestlusele registreerumiseks tuleb täita kooli veebilehel asuv elektroonne vorm.

3.2.      Sisseastumiseksam ja -vestlus toimuvad koolijuhi poolt kehtestatud ajavahemikul, millest antakse teada kooli veebilehel.

3.3.      Sisseastumiseksam on kirjalik. Eksam sisaldab matemaatika, eesti ja inglise keele ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses.

3.4.      Sisseastumiseksami sooritamiseks on aega 2 astronoomilist tundi.

3.5.      Sisseastumiseksami tulemused avaldatakse vastuvõtusüsteemi kaudu kahe nädala jooksul pärast eksami sooritamist.

3.6.      Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on eksamit erandkorras võimalik sooritada muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma vähemalt kaks nädalat enne eksamit kooli õppejuhi poole, et teatada puudumise põhjus. Õppejuht teavitab otsusest uue eksami aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul.

3.7.      Õpilaskandidaadid esitavad sisseastumisvestlusele registreerimisel motivatsioonikirja, milles  analüüsivad ennast õppijana, selgitavad isiklikke eesmärke ning põhjendavad kooli valikut.

3.8.      Sisseastumisvestluse eesmärk on välja selgitada õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused.

3.9.      Sisseastumisvestluse tulemustest ja veerandi- või trimestrihinnete keskmisest moodustub kandideerijatest pingerida, mis on aluseks vastuvõtuotsuse tegemisele. Tulemused avaldatakse vastuvõtusüsteemi kaudu hiljemalt kahe nädala jooksul pärast vestlust.

3.10.    Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on vestlusele võimalik tulla muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma vähemalt kaks nädalat enne planeeritud vestluse aega kooli õppejuhi poole. Õppejuht teavitab otsusest uue vestluse aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul.

 

4. Vastuvõtmine

4.1.      Õpingute alustamiseks esitab õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem sisseastumisdokumendid:

4.1.1.   taotluse kooli vastuvõtuks elektroonselt vastuvõtusüsteemi kaudu kooli kodulehel;

4.1.2.   kandidaadi 9. klassi lõputunnistuse;

4.1.3.   hinnetelehe, klassitunnistuse või gümnaasiumi õpinguraamatu koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded (11. klassi ja 12. klassi astujad ning õppeperioodi ajal 10. klassi astujad);

4.1.4.   väljavõtte õpilasraamatust (11. klassi ja 12. klassi astujad);

4.1.5.   tervisekaardi (võib esitada uue õppeaasta alguses).

4.2.      Kandidaadi hinnete, motivatsioonikirja, elulookirjelduse ning sisseastumiseksami ja -vestluse tulemuste põhjal koostab komisjon pingerea. Vastuvõtukomisjon otsustab ja koolijuht kinnitab gümnaasiumi vastuvõtutingimuste täitmise alusel õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise lähtudes moodustunud pingereast.

4.3.      Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilaskandidaate e-kirjaga.

4.4.      Juhul kui õpilane on arvatud gümnaasiumiõpilaste nimekirja, kuid soovib vahetusõpilasena

aastaks õppima asuda välismaale, säilitatakse talle õppekoht järgmiseks õppeaastaks.