Vastuvõtt

PAIDE GÜMNAASIUMI ÕPILASTE VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KORD


Paide Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord on koostatud lähtuvalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõikest 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ja haridus- ja teadusministri 03.12.2010 käskkirjast nr 1208 “Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate üldhariduskoolide vastuvõtu tingimuste ja korra kinnitamine”
 1. Üldsätted
  1. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Paide Gümnaasiumi (edaspidi Kool) Tertia (10. klass), Secunda (11. klass) ja Prima (12. klass) õpperühmadesse.
  2. Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu kinnitab direktor.
  3. Kord avaldatakse kooli kodulehel. Koos korraga avaldatakse kooli kodulehel ka vastuvõtu ajakava.
    
 2. Vastuvõtu tingimused
  1. Kool võtab õpilasi vastu Tertia õpperühma põhikooli lõputunnistuse, sisseastumistesti  ja sisseastumisvestluse tulemuse alusel.
  2. Tertia õpperühma kandideerimiseks tuleb sisseastumisvestlusele registreeruda elektrooniliselt kooli kodulehel avaneva lingi kaudu. Registreerumisel tuleb esitada elektroonselt väljavõte 9. klassi klassitunnistusest ja hinnetelehest, elulookirjeldus ning motivatsioonikiri. Esitatavaid dokumente kasutatakse vestluse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
  3. Tertia õpperühma vastuvõtmise eeldusteks on:
   1. põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus;
   2. vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded;
   3. positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus;
   4. gümnaasiumis õppimise võimekust näitava sisseastumistest sooritamine.
  4. Secunda või Prima õpperühmades õpingute alustamiseks võtab kool õpilasi vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete), sisseastumisvestluse ning avalduse alusel.
    
  5. Secunda või Prima õpperühma vastuvõtmise eeldusteks on:
   1. põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
   2. Secunda õpperühma astumiseks läbitud 10. klass (vähemalt 32 kursust) ja Prima õpperühma astumiseks läbitud 10. ja 11. klass (vähemalt 64 kursust) positiivsete hinnetega.
     
 3. Sisseastumistestide korraldus
  1.  Testid sooritatakse Eksamite Infosüsteemis (EIS) ja nende sooritamine toimub kodus või mõnes muus õpilase valitud kohas, kus on ligipääs internetiühendusega arvutile. Isikutuvastuseks on vajalik veebikaamera ning ID-kaardi või passi olemasolu.
  2. Testid sooritatakse iseseisvalt ja ilma abivahenditeta.
  3. Testide sooritamiseks on aega kaks tundi (120 minutit).
  4. Testid koosnevad eesti keele ja matemaatika ainetestidest, mis on koostatud eeldusel, et nende täitmiseks kulub aega orienteeruvalt: eesti keeles 45 minutit, matemaatikas 45 minutit.
  5. Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on sisseastumistesti võimalik teha muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma enne planeeritud sisseastumistesti aega kooli õppejuhi poole. Õppejuht teavitab otsusest uue aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul.
    
 4. Sisseastumisvestluse korraldus
  1. Sisseastumisvestluse eesmärk on välja selgitada õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused.
  2. Sisseastumisvestlusele registreerumiseks tuleb täita kooli kodulehel asuv elektroonne vorm.
  3. Sisseastumisvestlused toimuvad direktori poolt kehtestatud ajavahemikul, millest antakse teada kooli kodulehel.                                        
  4. Õpilaskandidaadid esitavad sisseastumisvestlusele registreerimisel motivatsioonikirja, milles  analüüsivad ennast õppijana, selgitavad isiklikke eesmärke ning põhjendavad kooli valikut.     
  5. Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on vestlusele võimalik tulla muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma enne planeeritud vestluse aega kooli õppejuhi poole. Õppejuht teavitab otsusest uue vestluse aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul.

5.         Vastuvõtmine

 1. Vastuvõtukomisjon otsustab lähtudes sisseastumistestide (Tertia õpperühm) ja sisseastumisvestluste (Tertia, Secunda, Prima õpperühmad) tulemustest õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise.
 2. Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilaskandidaate e-kirjaga hiljemalt kahe nädala jooksul pärast vestlust.
 3. Õpingute alustamiseks esitab õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem sisseastumisdokumendid:
  1. taotluse kooli vastuvõtuks elektroonselt kooli kodulehel avaneva lingi kaudu;
  2. kandidaadi 9. klassi lõputunnistus;
  3. hinnetelehe, klassitunnistuse või koopia gümnaasiumi õpinguraamatust (õppeperioodi vältel Tertia, Secunda ja Prima õpperühma astujad);
  4. väljavõtte õpilasraamatust, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded  (Secunda ja Prima õpperühma astujad);
  5. tervisekaardi (uue õppeaasta alguses).
 4. Juhul, kui õpilane on arvatud gümnaasiumiõpilaste nimekirja, kuid soovib vahetusõpilasena aastaks õppima asuda välismaale, säilitatakse talle õppekoht järgmiseks õppeaastaks.
Paide Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord on koostatud lähtuvalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõikest 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ja haridus- ja teadusministri 03.12.2010 käskkirjast nr 1208 “Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate üldhariduskoolide vastuvõtu tingimuste ja korra kinnitamine”
 1. Üldsätted
  1. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Paide Gümnaasiumi (edaspidi Kool) Tertia (10. klass), Secunda (11. klass) ja Prima (12. klass) õpperühmadesse.
  2. Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu kinnitab direktor.
  3. Kord avaldatakse kooli kodulehel. Koos korraga avaldatakse kooli kodulehel ka vastuvõtu ajakava.

 
 • Vastuvõtu tingimused
  1. Kool võtab õpilasi vastu Tertia õpperühma põhikooli lõputunnistuse, sisseastumistesti  ja sisseastumisvestluse tulemuse alusel.
  2. Tertia õpperühma kandideerimiseks tuleb sisseastumisvestlusele registreeruda elektrooniliselt kooli kodulehel avaneva lingi kaudu. Registreerumisel tuleb esitada elektroonselt väljavõte 9. klassi klassitunnistusest ja hinnetelehest, elulookirjeldus ning motivatsioonikiri. Esitatavaid dokumente kasutatakse vestluse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
  3. Tertia õpperühma vastuvõtmise eeldusteks on:
   1. põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus;
   2. vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded;
   3. positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus;
   4. gümnaasiumis õppimise võimekust näitava sisseastumistest sooritamine.
  4. Secunda või Prima õpperühmades õpingute alustamiseks võtab kool õpilasi vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete), sisseastumisvestluse ning avalduse alusel.
    
  5. Secunda või Prima õpperühma vastuvõtmise eeldusteks on:
   1. põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
   2. Secunda õpperühma astumiseks läbitud 10. klass (vähemalt 32 kursust) ja Prima õpperühma astumiseks läbitud 10. ja 11. klass (vähemalt 64 kursust) positiivsete hinnetega.
     
 • Sisseastumistestide korraldus
  1.  Testid sooritatakse Eksamite Infosüsteemis (EIS) ja nende sooritamine toimub kodus või mõnes muus õpilase valitud kohas, kus on ligipääs internetiühendusega arvutile. Isikutuvastuseks on vajalik veebikaamera ning ID-kaardi või passi olemasolu.
  2. Testid sooritatakse iseseisvalt ja ilma abivahenditeta.
  3. Testide sooritamiseks on aega kaks tundi (120 minutit).
  4. Testid koosnevad eesti keele ja matemaatika ainetestidest, mis on koostatud eeldusel, et nende täitmiseks kulub aega orienteeruvalt: eesti keeles 45 minutit, matemaatikas 45 minutit.
  5. Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on sisseastumistesti võimalik teha muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma enne planeeritud sisseastumistesti aega kooli õppejuhi poole. Õppejuht teavitab otsusest uue aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul.
    
 • Sisseastumisvestluse korraldus
  1. Sisseastumisvestluse eesmärk on välja selgitada õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused.
  2. Sisseastumisvestlusele registreerumiseks tuleb täita kooli kodulehel asuv elektroonne vorm.
  3. Sisseastumisvestlused toimuvad direktori poolt kehtestatud ajavahemikul, millest antakse teada kooli kodulehel.                                        
  4. Õpilaskandidaadid esitavad sisseastumisvestlusele registreerimisel motivatsioonikirja, milles  analüüsivad ennast õppijana, selgitavad isiklikke eesmärke ning põhjendavad kooli valikut.     
  5. Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on vestlusele võimalik tulla muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma enne planeeritud vestluse aega kooli õppejuhi poole. Õppejuht teavitab otsusest uue vestluse aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul.
 • 5.         Vastuvõtmine

  1. Vastuvõtukomisjon otsustab lähtudes sisseastumistestide (Tertia õpperühm) ja sisseastumisvestluste (Tertia, Secunda, Prima õpperühmad) tulemustest õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise.
  2. Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilaskandidaate e-kirjaga hiljemalt kahe nädala jooksul pärast vestlust.
  3. Õpingute alustamiseks esitab õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem sisseastumisdokumendid:
   1. taotluse kooli vastuvõtuks elektroonselt kooli kodulehel avaneva lingi kaudu;
   2. kandidaadi 9. klassi lõputunnistus;
   3. hinnetelehe, klassitunnistuse või koopia gümnaasiumi õpinguraamatust (õppeperioodi vältel Tertia, Secunda ja Prima õpperühma astujad);
   4. väljavõtte õpilasraamatust, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded  (Secunda ja Prima õpperühma astujad);
   5. tervisekaardi (uue õppeaasta alguses).
  4. Juhul, kui õpilane on arvatud gümnaasiumiõpilaste nimekirja, kuid soovib vahetusõpilasena aastaks õppima asuda välismaale, säilitatakse talle õppekoht järgmiseks õppeaastaks.