Vastuvõtt

Paide Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord


Paide Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Paide Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord on koostatud lähtuvalt Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse §27 lõigetest 3, 5 ja 6, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ja haridus- ja teadusministri 03.12.2010 käskkirjast nr 1208 “Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate üldhariduskoolide vastuvõtu tingimuste ja korra kinnitamine”.

1. Üldsätted

1.1. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Paide Gümnaasiumi (edaspidi Kool) Tertia õpperühmadesse (10. klass), Secunda õpperühmadesse (11. klass) ja Prima õpperühmadesse (12. klass).
1.2. Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu kinnitab direktor.
1.3. Kord avaldatakse kooli kodulehel.

2. Vastuvõtu tingimused

1.4. Kool võtab õpilasi vastu Tertia õpperühma põhikooli lõpetamise, motivatsioonikirja, elulookirjelduse ja vestluse tulemuse alusel.
1.5. Tertia õpperühma vastuvõtmise eeldusteks on:
1.5.1. põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus;
1.5.2. positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus;
1.5.3. vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded.
1.6. Kool võtab Secunda või Prima õpperühmas õpingute alustamiseks õpilasi vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete), motivatsioonikirja, elulookirjelduse, sisseastumisvestluse ning avalduse alusel. 
1.7. Secunda või Prima õpperühma vastuvõtmise eeldusteks on:
1.7.1. põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
1.7.2. Secunda õpperühma astumiseks läbitud 10. klass (vähemalt 32 kursust) ja Prima õpperühma astumiseks läbitud 10. ja 11. klass (vähemalt 64 kursust) positiivsete hinnetega.
1.8. Tertia õpperühma kandideerimiseks tuleb sisseastumisvestlusele registreeruda elektrooniliselt kooli kodulehel avaneva lingi kaudu. Registreerumisel tuleb esitada elektroonselt väljavõte 9. klassi klassitunnistusest ja hinnetelehest, elulookirjeldus ning motivatsioonikiri.

3. Sisseastumisvestluse korraldus

3.1. Sisseastumisvestluse eesmärk on välja selgitada õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused.
3.2. Sisseastumisvestlusele registreerumiseks tuleb täita kooli kodulehel asuv elektroonne vorm.
3.3. Sisseastumisvestlused toimuvad direktori poolt kehtestatud ajavahemikul, millest antakse teada kooli kodulehel.  
3.4. Õpilaskandidaadid esitavad sisseastumisvestlusele registreerimisel motivatsioonikirja, milles  analüüsivad ennast õppijana, selgitavad isiklikke eesmärke ning põhjendavad kooli valikut. 
3.5. Sisseastumisvestluse tulemused on aluseks vastuvõtuotsuse tegemisele. Otsusest teavitatakse vastuvõtusüsteemi kaudu hiljemalt kahe nädala jooksul pärast vestlust.
3.6. Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on vestlusele võimalik tulla muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma enne planeeritud vestluse aega kooli õppejuhi poole. Õppejuht teavitab otsusest uue vestluse aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul.

4. Vastuvõtmine

4.1. Õpingute alustamiseks esitab õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem sisseastumisdokumendid:
4.1.1. taotluse kooli vastuvõtuks elektroonselt kooli kodulehel avaneva lingi kaudu;
4.1.2. kandidaadi 9. klassi lõputunnistus;
4.1.3. hinnetelehe, klassitunnistuse või koopia gümnaasiumi õpinguraamatust (õppeperioodi vältel Tertia, Secunda ja Prima õpperühma astujad);
4.1.4. väljavõtte õpilasraamatust, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded  (Secunda ja Prima õpperühma astujad); 
4.1.5. tervisekaardi (uue õppeaasta alguses).
4.2. Vastuvõtukomisjon otsustab lähtudes tulemustest õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise.
4.3. Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilaskandidaate e-kirjaga.
4.4. Juhul, kui õpilane on arvatud gümnaasiumiõpilaste nimekirja, kuid soovib vahetusõpilasena aastaks õppima asuda välismaale, säilitatakse talle õppekoht järgmiseks õppeaastaks.

Paide Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Paide Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord on koostatud lähtuvalt Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse §27 lõigetest 3, 5 ja 6, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ja haridus- ja teadusministri 03.12.2010 käskkirjast nr 1208 “Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate üldhariduskoolide vastuvõtu tingimuste ja korra kinnitamine”.

1. Üldsätted

1.1. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Paide Gümnaasiumi (edaspidi Kool) Tertia õpperühmadesse (10. klass), Secunda õpperühmadesse (11. klass) ja Prima õpperühmadesse (12. klass).
1.2. Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu kinnitab direktor.
1.3. Kord avaldatakse kooli kodulehel.

2. Vastuvõtu tingimused

1.4. Kool võtab õpilasi vastu Tertia õpperühma põhikooli lõpetamise, motivatsioonikirja, elulookirjelduse ja vestluse tulemuse alusel.
1.5. Tertia õpperühma vastuvõtmise eeldusteks on:
1.5.1. põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus;
1.5.2. positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus;
1.5.3. vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded.
1.6. Kool võtab Secunda või Prima õpperühmas õpingute alustamiseks õpilasi vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete), motivatsioonikirja, elulookirjelduse, sisseastumisvestluse ning avalduse alusel. 
1.7. Secunda või Prima õpperühma vastuvõtmise eeldusteks on:
1.7.1. põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
1.7.2. Secunda õpperühma astumiseks läbitud 10. klass (vähemalt 32 kursust) ja Prima õpperühma astumiseks läbitud 10. ja 11. klass (vähemalt 64 kursust) positiivsete hinnetega.
1.8. Tertia õpperühma kandideerimiseks tuleb sisseastumisvestlusele registreeruda elektrooniliselt kooli kodulehel avaneva lingi kaudu. Registreerumisel tuleb esitada elektroonselt väljavõte 9. klassi klassitunnistusest ja hinnetelehest, elulookirjeldus ning motivatsioonikiri.

3. Sisseastumisvestluse korraldus

3.1. Sisseastumisvestluse eesmärk on välja selgitada õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused.
3.2. Sisseastumisvestlusele registreerumiseks tuleb täita kooli kodulehel asuv elektroonne vorm.
3.3. Sisseastumisvestlused toimuvad direktori poolt kehtestatud ajavahemikul, millest antakse teada kooli kodulehel.  
3.4. Õpilaskandidaadid esitavad sisseastumisvestlusele registreerimisel motivatsioonikirja, milles  analüüsivad ennast õppijana, selgitavad isiklikke eesmärke ning põhjendavad kooli valikut. 
3.5. Sisseastumisvestluse tulemused on aluseks vastuvõtuotsuse tegemisele. Otsusest teavitatakse vastuvõtusüsteemi kaudu hiljemalt kahe nädala jooksul pärast vestlust.
3.6. Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on vestlusele võimalik tulla muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma enne planeeritud vestluse aega kooli õppejuhi poole. Õppejuht teavitab otsusest uue vestluse aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul.

4. Vastuvõtmine

4.1. Õpingute alustamiseks esitab õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem sisseastumisdokumendid:
4.1.1. taotluse kooli vastuvõtuks elektroonselt kooli kodulehel avaneva lingi kaudu;
4.1.2. kandidaadi 9. klassi lõputunnistus;
4.1.3. hinnetelehe, klassitunnistuse või koopia gümnaasiumi õpinguraamatust (õppeperioodi vältel Tertia, Secunda ja Prima õpperühma astujad);
4.1.4. väljavõtte õpilasraamatust, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded  (Secunda ja Prima õpperühma astujad); 
4.1.5. tervisekaardi (uue õppeaasta alguses).
4.2. Vastuvõtukomisjon otsustab lähtudes tulemustest õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise.
4.3. Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilaskandidaate e-kirjaga.
4.4. Juhul, kui õpilane on arvatud gümnaasiumiõpilaste nimekirja, kuid soovib vahetusõpilasena aastaks õppima asuda välismaale, säilitatakse talle õppekoht järgmiseks õppeaastaks.